Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „ZDROWY LIZAK” https://zdrowylizak.pl/

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy „Zdrowy Lizak”, dostępny pod adresem internetowym: https://zdrowylizak.pl/, jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie Umów Sprzedaży na odległość jak również pozwalającą na świadczenie usług drogą elektroniczną, prowadzoną przez Starpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 piętro 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000305929, NIP: 7010135656, REGON: 141432411 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2 250 000,00 zł (dane kontaktowe: email: sklep@zdrowylizak.pl, tel: +48 22 403 63 02 – opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika operatora) (określanym dalej również jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży oraz Usługi elektronicznej jest Sprzedawca (dane Sprzedawcy wskazano w pkt. 1.1. powyżej). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności i cookies opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak ich podania uniemożliwia realizację Zamówienia jak i korzystanie z Usług Elektronicznych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta.
  4. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – dowolny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, udostępniany Klientowi.
   3. KLIENT – Usługobiorca, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
   5. KONSUMENT – Usługobiorca dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
   6. KONTO – funkcjonalność Sklepu Internetowego oznaczona indywidualną nazwą (identyfikatorem lub adresem email) i zabezpieczona hasłem podanym przez Usługobiorcę, zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorców, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
   7. PRODUKT – towar dostępny w Sklepie Internetowym, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   9. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://zdrowylizak.pl/
   10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Starpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 piętro 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000305929, NIP: 7010135656, REGON: 141432411posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2 250 000,00 zł.
   11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm., dalej również jako: „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
   13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.
   14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Produktów, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
   1. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
   2. Udostępnianie Regulaminu, Formularza Zamówienia, oferty Sklepu internetowego oraz Polityki prywatności i cookies.
   3. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Odpłatność:
   1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres, na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
   2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Usługobiorcę Formularza Zamówienia, z zaznaczonym i wypełnionym polem „Zarejestruj się”.
   3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do Regulaminu, Formularza Zamówienia, oferty Sklepu internetowego oraz Polityki prywatności i cookies zostaje zawarta z chwilą, gdy Usługobiorca wyświetli stronę internetową Sklepu internetowego i zawierana jest na czas przeglądania strony, tj. do czasu jej zamknięcia.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:
   1. Urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu.
   2. Dostęp do poczty elektronicznej.
   3. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 44 i wyższej; Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej; Opera w wersji 35 i wyższej; Google Chrome w wersji 48 i wyższej.
  4. Zobowiązania Usługobiorcy
   1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
   2. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
   4. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej, zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Usługobiorcy z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Ogłoszenia, reklamy oraz inne informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz właściwości, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Cena Produktu, podawana w trakcie składania Zamówienia, wyrażona jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  3. Cena Produktu, podawana w trakcie składania Zamówienia, jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
  4. Zawarcie Umowy Sprzedaży
   1. Celem zawarcia Umowy Dostawy niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia przez Klienta.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
   3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail, która zawiera:
    1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
    2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
    3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
    4. Link do strony zawierającej niniejszy Regulamin.
   4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.4.3., dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   5. Sprzedawca na mocy zawartej Umowy Sprzedaży zobowiązuje się do dostarczania Produktu bez wad.
 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Sprzedawca stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych.
   1. Dokonanie płatności następuje poprzez tpay lub za pomocą przelewu tradycyjnego.
 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  1. Sprzedawca dokonuje dostawy Produktu poprzez kuriera (Paczka kurierska).
  2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych. Termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  4. W przypadku gdy Sprzedawca nie będzie w stanie zachować terminu dostawy Produktu, o którym mowa w pkt 6.3., niezwłocznie poinformuje Klienta o możliwym, najszybszym terminie dostawy Zamówienia.
  5. Dostawa odbywa się tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zdrowylizak.pl lub też pisemnie na adres: Starpharma Sp. z o.o., ul. Stawki 2, 23 piętro, 00-193 Warszawa.
   3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
   5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm., dalej również „Ustawa o prawach konsumenta”).
   2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania (dalej również: „Reklamacja”) można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zdrowylizak.pl lub też pisemnie na adres: Starpharma Sp. z o.o., ul. Stawki 2, 23 piętro, 00-193 Warszawa.
   3. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
   4. Reklamację można składać także przy użyciu wzoru formularza, który stanowi załącznik I do Regulaminu.
   5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Odpowiedź w sprawie Reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
   6. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
    2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
    3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
    4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
   7. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 8.1.6.
   8. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zdrowylizak.pl lub też pisemnie na adres: Starpharma Sp. z o.o., ul. Stawki 2, 23 piętro, 00-193 Warszawa.
   2. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
   3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości, o której mowa w punkcie 8.2.1.,jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę.
   4. Rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
   5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie Reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może bez podawania przyczyny odstąpić od niej w terminie 14 dni, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
  3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Starpharma Sp. z o.o., ul. Stawki 2, 23 piętro, 00-193 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej sklep@zdrowylizak.pl
  4. Oświadczenie można złożyć także za pomocą wzoru, który stanowi załącznik II do Regulaminu.
  5. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
  7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PLIKÓW COOKIES
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.
  2. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.
  3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu, w celu i zakresie ustanowionym w Polityce prywatności i plików cookies.
  4. Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies. Są to w szczególności prawa dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
  3. Zmiana Regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
   3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
   4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   5. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na Stronie Internetowej.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.
  5. Rozstrzyganie sporów:
   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.).

Załączniki:

Załącznik I Wzór formularza reklamacyjnego
Załącznik II Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

Drogi Użytkowniku!

Działając w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) niniejszym informujemy, że podczas przeglądania naszej strony internetowej – przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii - gromadzimy dane dotyczące Twojej aktywności – adres IP, dane dotyczące przeglądarki, dane behawioralne i demograficzne w celach statystycznych oraz marketingowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Starpharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 23 piętro, 00-193 Warszawa, email: biuro@starpharma.pl, nr tel.: (0-22) 403 63 02

Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia pozyskania danych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawę do przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 a) RODO – Twoja zgoda na to, abyśmy mogli przetwarzać dane w ww. celach. Brak Twojej zgody uniemożliwi nam odpowiednią konfigurację strony oraz ulepszanie jej wyświetlania w przyszłości.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenie danych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Odbiorcami danych osobowych będą współpracujące z nami podmioty zajmujące się bieżącą obsługą systemów informatycznych. Są to podmioty profesjonalne, posiadające stosowne środki zabezpieczenia i ochrony danych. Podmioty te2 współpracują z nami w zakresie rzetelnej realizacji usługi szkoleniowej.

Dodatkowo informujemy, że gromadzone przez nas dane nie podlegają profilowaniu.

Informacje dotyczące cookies: Starpharma sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie uzyskuje i gromadzi cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer internetowy i zapisywane na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu prawidłowego funkcjonowania niniejszej strony internetowej, jej konfiguracji, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności jej funkcjonowania, a także monitorowania stanu sesji, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej.

Warunki przechowywania jak i uzyskiwania dostępu do cookies możesz określić samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Starpharma sp. z o.o. na Twoim urządzeniu, wyrażasz za pomocą ustawień zainstalowanej na Twoim urządzeniu przeglądarki.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad przetwarzania danych bądź realizacji praw z nich wynikających prosimy o kontakt pod numer tel: (0-22) 403 63 02 , adres e-mail: biuro@starpharma.pl.

Przejdź do strony